Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov (TECO s.r.l. prehlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov a dodávateľa)

Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov
Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre dodávateľa

TECO Srl
Via Sandro Pertini č. 39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS) Taliansko


+39 030 6850510
+39 030 6850555
info@tecosrl.it
pec@pec.tecosrl.it


P.IVA: 03215890173
Daňové číslo: 01238310039
Kód SDI Teco srl: CZR6GUY

Posledná aktualizácia: 20. apríla 2020

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKOV 13 A 14 NARIADENIA EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Vážení užívatelia,
TECO S.R.L (ďalej ako správca údajov), so sídlom vo Via Sandro Pertini, 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Taliansko, DIČ: 03215890173, IČO: 01238310039, je podľa nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len nariadenie) povinný poskytnúť Vám určité informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.
Toto prehlásenie sa vzťahuje na webové stránky www.tecosrl.it (ďalej ako webová stránka) a neplatí pre žiadne iné webové stránky, ktoré môžu užívatelia navštíviť cez odkazy, a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky a služieb, ktoré ponúkame. Toto prehlásenie je vydané v súlade s článkami 13 a 14 tohto nariadenia a vzťahuje sa na tých, ktorí využívajú služby týchto webových stránok.
Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s legislatívnymi opatreniami nariadení a povinnosťami v oblasti ochrany súkromia, obsiahnutými v tomto nariadení. Spracovanie vašich osobných údajov bude teda prebiehať v súlade so zásadami zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového obmedzenia a obmedzenia uloženia, minimalizácie a presnosti, integrity a dôvernosti, a taktiež aj so zásadou zodpovednosti, ktoré sú uvedené v článku 5 nariadenia.

SPRÁVCA SPRACOVANIA ÚDAJOV A ZODPOVEDNÉ OSOBY

Správcom údajov je vyššie špecifikovaná spoločnosť TECO S.R.L. Aktuálny zoznam zodpovedných pracovníkov môže byť vyžiadaný v písomnej podobe na nasledujúcej e-mailovej adrese: amministrazione@tecosrl.it.

TYPY SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

ÚDAJE O PREHLIADANÍ

Počas normálnej prevádzky zhromažďujú IT systémy a softwarové postupy, vyžadované pre fungovanie týchto webových stránok, určité osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Jedná sa o informácie, ktoré nie sú zhromažďované za účelom prepojiť ich s určenými stranami, ale ktorých samotná povaha môže umožniť identifikáciu týchto užívateľov spracovaním a prepojením s údajmi uloženými tretími stranami. Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používané užívateľmi, pripájajúcimi sa k týmto webovým stránkam, adresy požadovaných zdrojov URI (Uniform Resource Identifier), časy požiadaviek, metódy použité k odoslaniu požiadaviek na server, veľkosti súborov získaných v odpovedi, číselné kódy označujúce stav odpovede údajov serveru (pozitívny výsledok, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému užívateľa a IT prostredia. Údaje webových kontaktov sú uložené maximálne sedem dní.

ÚDAJE DOBROVOĽNE POSKYTNUTÉ UŽÍVATEĽOVI

SEKCIA KONTAKTY

Voliteľné a dobrovoľné zasielanie osobných údajov v sekcii Kontakty, okrem ďalších osobných údajov zadaných v správach, vedie k spracovaniu týchto údajov na základe výslovného súhlasu (čl. 6 odst. 1a nariadenia), a to výlučne a striktne pre účely žiadosti, napríklad za účelom odpovede na vyžiadané informácie. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek, ďalšie zákonom zákonom požadované spracovanie, sú vylúčené všetky ostatné účely.

Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na e-mailové adresy uvedené na tomto webe, znamená následné získanie adresy odosielateľa správcom údajov, ako i akékoľvek ďalšie osobné údaje obsiahnuté v e-maili a požadované pre konkrétne účely žiadosti zaslanej správcovi.

CHRÁNENÁ OBLASŤ

TECO s.r.l. sprístupňuje svojim užívateľom bezplatnú informačnú službu umožňujúcu im prístup k celému jej rozsahu, kde si môžu stiahnuť informácie o produktoch a službách tejto spoločnosti. Prístup k tejto službe vyžaduje špecifickú registráciu na stránke s chránenou oblasťou.

Voliteľné a dobrovoľné zaslanie osobných údajov, požadovaných pre prístup do tejto oblasti, vedie k spracovaniu údajov na základe vášho výslovného súhlasu s registráciou (čl. 6 odst. 1a nariadenia), a to výhradne pre účely identifikácie užívateľa (a teda poskytnutí prihlasovacích údajov) a pre anonymné štatistické účely týkajúce sa zájmu užívateľov o produkty spoločnosti.

Počas registrácie môžu užívatelia taktiež poskytnúť samostatný špecifický a dobrovoľný súhlas s použitím zhromaždených osobných údajov, najmä s uvedenou e-mailovou adresou pre účely prijímania obchodných zdelení a newsletterov, prostredníctvom e-mailu obsahujúceho informácie o produktoch a službách spoločnosti. V prípade, že si už neprajete dostávať tieto obchodné zdelenia a newslettery, kliknite na odkaz uvedený na konci týchto e-mailov alebo napíšte správcovi, že si prajete odvolať svoj súhlas a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov zo zoznamu e-mailových adries.

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek, ďalšie zákonom zákonom požadované spracovanie, sú vylúčené všetky ostatné účely.

ĎALŠIE ÚDAJE REGISTROVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, VRÁTANE TÝCH DODÁVANÝCH TRETÍMI STRANAMI

V sekcii stránky vyhradené pre zamestnancov TECO môžeme, okrem údajov požadovaných k registrácii v chránenej oblasti či v sekcii Newsletter, taktiež zaznamenávať určité identifikačné a kontaktné informácie týkajúce sa zákazníkov alebo údaje zhromažďované cez kontakt s našimi oprávnenými zamestnancami; alebo s externe poverenými pracovníkmi (napr. našimi zástupcami) alebo tými, ktoré boli dodané či zhromaždené zo zdrojov tretích strán (napr. veľtrhy, ktorých sa zúčastňujeme ako vystavovatelia).

Cookies

Podrobnosti o využití Cookies na našich stránkach sú k dispozícii v našich zásadách Cookies, ktoré si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz, kde si môžete prispôsobiť využívanie webovej stránky.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Osobné údaje budú spracované za nasledujúcim účelom:

 • Správa prevádzky a s tým úzko spojený účel, súvisiaci s prístupom na webové stránky a využívaním ich služieb - právnym základom pre toto spracovanie je súhlas užívateľa (čl. 6 odst. 1a nariadenia) alebo plnenia zmluvy (čl. 6 odst. 1a nariadenia).
 • Správa pre štatistické účely, v anonymnej súhrnnej podobe o používaní stránok a ich správnom fungovaní - právnym základom je súhlas užívateľa (čl. 6 odst. 1a nariadenia) a oprávnený záujem správcu údajov (čl. 6 odst. 1f) nariadenia).
 • Plnenie určitých povinností vyžadovaných súčasným zákonom, podľa predpisov alebo zákonov ES, plnenia úradných povinností - právnym základom je plnenie zákonných povinností (čl. 6 odst. 1a nariadenia).
 • Funkčné účely súvisiace so žiadosťami o informácie zadanými prostredníctvom kontaktných formulárov na webových stránkach alebo aktivitami priameho marketingu od správcu, konkrétne: zasielanie obchodných zdelení a newsletterov - právnym základom pre toto spracovanie je súhlas užívateľa (čl. 6 odst. 1a nariadenia).
 • Funkčné účely súvisiace so správou, uchovávaním a komunikáciou legitímne získaných komerčných zákazníkov a potenciálnych kupujúcich kontaktov a užívateľov stránok - právnym základom pre toto spracovanie je buď plnenie zmluvy zahŕňajúce zúčastnenú stranu, alebo predzmluvné opatrenia prijaté na žiadosť zúčastnenej strany ( čl. 6 odst. 1b nariadenia) alebo oprávnený záujem správcu na zachovanie jeho kontaktnej základne (čl. 6 odst. 1f nariadenia).

SPÔSOB DODANIA ÚDAJOV A NÁSLEDKY ODMIETNUTIA

Aj keď to nie je vždy povinné, osobné údaje môžu byť nevyhnutné pre efektívne prechádzanie webu a pre plnenie služieb.
Hlavne pre účely bodov a. (prístup k službám chránenej oblasti) a d. (žiadosti o informácie a obchodné a marketingové informácie) sú osobné údaje vždy voliteľné a užívatelia sa tak môžu rozhodnúť neposkytnúť údaje alebo následne odmietnuť spracovanie poskytnutých údajov, kedykoľvek odvolať súhlas prostredníctvom konkrétnej funkcie newsletteru alebo zaslaním konkrétnej žiadosti na správcu pomocou spôsobov popísaných v tomto oznámení. Odoprenie súhlasu však môže znemožniť získanie vašich údajov a poskytnutie prístupu k našim službám, či získanie odpovede na vašu požiadavku alebo zaslanie našich obchodných zdelení a newsletterov.

SPÔSOBY SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budú spracované úradnými alebo automatickými nástrojmi IT osobami zodpovednými za spracovanie, menovanými v súlade s článkom 28 nariadenia alebo osobami oprávnenými k spracovaniu údajov v lehote požadovanej pre splnenie účelov, pre ktoré boli zhromaždené, alebo z akýchkoľvek iných súvisiacich legitímnych účelov. Na konci tohto obdobia budú údaje uložené na základe konkrétnych právnych alebo zmluvných povinností alebo v reakcii na konkrétne oficiálne požiadavky, ako aj pre administratívne účely alebo k obrane či vymáhaniu práv v prípade sporu alebo pred zahájením sporu.

V prípade, že si budete priať odvolať udelený súhlas alebo nechať odstrániť vaše údaje, najmä čo sa týka prístupu do chránenej oblasti alebo vyššie uvedených marketingových účelov, budú vaše údaje v našej databáze neodkladne deaktivované takým spôsobom, aby sme zaistili, že vám nebudú zasielané žiadne ďalšie zdelenia, prípadne že bude zrušený váš prístup do chránenej oblasti. Následne budú vaše osobné údaje odstránené alebo uvedené ako anonymné. Emailové adresy pre zasielanie newsletterov budú, z nášho zoznamu emailových adries po 24 mesiacoch nečinnosti, vymazané.

Správca údajov sa v každom prípade zaväzuje prijať všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné k zabráneniu zničenia alebo straty údajov, či neoprávnenému prístupu podľa článku 32 nariadenia.

Pokiaľ v tomto zmysle existujú dôkazy o protiprávnom využití chránenej oblasti alebo o poskytnutí nepravdivých údajov, správca údajov si vyhradzuje právo pozastaviť / odobrať užívateľovi prístupový účet do chránenej oblasti a zablokovať tak jeho využívanie služieb, ktoré sú tu k dispozícii.

Vaše údaje nebudú žiadnym spôsobom distribuované, ale môžu byť predané tretím stranám, ktorých služby sú vyžadované a sú spojené s vyššie uvedenými účelmi (príkladmi sú odborníci, príslušné správne a súdne orgány, profesné právnické organizácie, národné alebo medzinárodné verejné orgány, podľa príslušnosti).

V kontexte spracovania sa nepoužívajú automatické rozhodovacie procesy, vrátane profilovania (podľa čl. 22 odst. 1 a 4 nariadenia), ktoré na vás majú právne účinky alebo významný dopad.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávané týmto webom nebudú predané mimo Európsky hospodársky priestor. Správca údajov môže v prípade potreby i naďalej presunúť umiestnenie serveru do krajiny mimo Európsku úniu. V takomto prípade správca od tej doby zaručuje, že spracovanie údajov bude prebiehať v súlade s platnými zákonmi, a v prípade potreby vypracuje dohody zaručujúce zodpovedajúce štandardy ochrany.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Ako zainteresovaná strana môžete u správcu údajov požiadať o uplatnenie svojich práv v súlade s článkami 15 až 22 nariadenia, a to nasledovne:

 • právo vyžiadať si prístup k svojim osobným údajom od spracovávateľa týchto údajov (článok 15);
 • právo vyžiadať si zmeny vašich osobných údajov od spracovávateľa týchto údajov (článok 16);
 • právo požadovať odstránenie vašich osobných údajov od spracovávateľa týchto údajov (článok 17);
 • právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov od spracovávateľa týchto údajov (článok 18);
 • právo na prenášateľnosť údajov (článok 20);
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu (článok 21);
 • práva týkajúce sa automatického rozhodovania (článok 22).

Kedykoľvek je spracovanie založené na článku 6, odstavec 1a nariadenia, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlasu udelenom pred týmto odvolaním.

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu údajov.

K uplatneniu týchto práv zašlite doporučený dopis na sídlo spoločnosti Teco S.r.l., Via Sandro Pertini, 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) alebo e-mail na adresu amministrazione@tecosrl.it.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (TECO S.R.L. PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV A DODÁVATEĽA)

Dear Customer Company/Firm – Address of Headquarters

PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH ART. 13 OF EU REGULATION NO. 2016/679 (“GDPR”)

The company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039 (hereinafter “Controller”), in its capacity as data controller, informs you that according to art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (“GDPR”), your personal data will be processed in the following ways and for the following purposes:

1. Subject of the Processing
The Controller processes personal data, meaning those common identification data for commercial contact purposes (name, surname, company name, address, telephone number, e-mail, bank and payment details), communicated by you when defining and/or concluding contracts as Customers of the Controller’s services.

2. Purpose of the processing
Your personal data are processed for the following contractual purposes:

 • to conclude contracts with your company in its capacity as Customer;
 • to fulfil precontractual obligations (including the acquisition of information before conclusion of the contract), contractual and fiscal obligations arising from existing relationships with you;
 • to fulfil any obligations envisaged by law, by a regulation, by EU legislation or by an order from authorities;
 • to exercise the rights of the Controller, for example the right to legal defence.

Your personal data may be processed for marketing purposes:

 • We would like to point out that if you have already purchased our products, we may send you (by email) commercial or marketing communications regarding services and products of the Controller that are similar to those already purchased by you, unless you notify us to the contrary (art. 130 no. 4. Italian Legislative Decree 196/03 Italian Privacy Code).
  With regard to other Direct Marketing purposes, the processing will only take place with your specific consent (art. 130 Italian Legislative Decree 196/03 Italian Privacy Code and art. 7 GDPR).

3. Methods of processing and data retention
Your personal data may be processed by means of the operations stated in art. 4 no. 2) GDPR, and more specifically: collection, recording, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, retrieval, alignment, use, interconnection, blocking, communication, erasure and destruction of the data.
Processing of your personal data may be carried out by electronic means and on paper.
The Controller will process your personal data for the time necessary to fulfil the aforementioned purposes and, however, for no longer than 10 years from the end of the contractual relationship. For marketing purposes, the Controller will process the personal data for the time strictly necessary to fulfill the purposes for which it was collected, for the period prescribed by law or in the context of provisions of the authority. Upon your will to revoke the consent given or express decision to cancel from our commercial newsletter, your data will be promptly deactivated by our marketing databases so that you will not receive further communications.

4. Access to data
Your data may be made accessible for the purposes stated in the previous art. 2:

 • to employees and collaborators of the Controller in their capacity as persons in charge of processing and/or internal data processors and/or system administrators
 • to third-party companies or other entities (including, but not limited to: professional firms, consultants, insurance companies, credit institutions, etc.) that perform activities on behalf of the Controller, also in their capacity as external data processors.

5. Communication of data
In accordance with art. 6 letters b) and c) GDPR, therefore without the need for express consent, the Controller may communicate your data for purposes arising from the contractual relationship to judicial authorities as well as any entities to whom communication is obligatory by law to fulfil the stated purposes. These entities will process the data in their capacity as independent data controllers.
Your data will not be subject to circulation.

6. Transfer of data
Your personal data may be transferred, for the purposes stated in this privacy notice, as well as for storage and retention purposes, to countries within the European Union and countries outside the European Union.
In any case, the Controller gives its assurance that the transfer of data outside the EU will take place in compliance with applicable legal provisions.

7. Nature of the conferral of data and the consequences of a refusal to reply
The conferral of data for the contractual purposes stated in the first part of art. 2 is mandatory. In the event such data are not conferred, we may not be able to guarantee execution of the contractual relationship.
The conferral of data for marketing purposes pursuant to the second part of art. 2 is instead optional; you may therefore decide not to confer any data or subsequently refuse the processing of data already provided. In this case you will not receive the aforementioned commercial communications and advertising material regarding the services offered by the Controller.

8. Rights of the data subject
As data subject, you may exercise your rights pursuant to art. 15 GDPR and in particular the right:

 • to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form;
 • to be informed: a) of the source of the personal data; b) of the purposes and methods of processing; c) of the logic applied in the case of processing carried out with the aid of electronic devices; d) of the identification data of the Controller, Processors and Representative appointed in accordance with art. 3 paragraph 1 GDPR; e) the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to know said data in their capacity as designated representative in the territory of the State, data processors of persons in charge of processing.
 • to obtain: a) the updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) the erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed; c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected.
 • to object in whole or in part: a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning you, even though they are relevant to the purpose of the collection; b) to the processing of personal data concerning you, where it is carried out for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication surveys using automated calling systems without human intervention by email and/ or using traditional marketing methods by telephone and/or post. It should be noted that the right of the data subject to oppose, stated in the previous point b), for direct marketing purposes by automated means shall extend to traditional methods, and, however, without prejudice to the possibility of the data subject exercising his/her right of opposition, even if in part. Therefore, the data subject may decide to receive communications only by traditional methods or only by automated methods or neither of the two types of communication.
 • Where applicable, you shall also have the rights pursuant to articles 16-21 GDPR (right to rectification, right to erasure (right to be forgotten), right to restriction of processing, right to data portability, right to object), as well as the right to make a claim to the Data Protection Authority.

9. Method of exercising data subject rights
The data subject may at any moment exercise rights by sending a registered letter with return receipt to Teco S.r.l. at its headquarter in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, or an email to the address amministrazione@tecosrl.it

10. Controller and Processors
The Data Controller is the company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no.39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039. The updated list of data processors is held at the registered office of the Data Controller.

Dear Supplier Company/Firm – Address of Headquarters

PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH ART. 13 OF EU REGULATION NO. 2016/679 (“GDPR”)

The company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039 (hereinafter “Controller”), in its capacity as data controller, informs you that according to art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (“GDPR”), your data will be processed in the following ways and for the following purposes:

1. Subject of the Processing
The Controller processes personal data, meaning those common identification data for commercial contact purposes (name, surname, company name, address, telephone number, e-mail, bank and payment details), communicated by you when defining and/or concluding contracts as Suppliers.

2. Purposes of the processing
Your personal data are processed for the following contractual purposes:

 • to conclude contracts with your company in your capacity as Supplier;
 • to fulfil precontractual obligations (including the acquisition of information before conclusion of the contract), contractual and fiscal obligations arising from existing relationships with you;
 • to fulfil any obligations envisaged by law, by a regulation, by EU legislation or by an order from authorities;
 • to exercise the rights of the Controller, for example the right to legal defence.

Processing will only take place with your specific consent (art. 7 GDPR) for the following marketing purposes:

 • to send you commercial and/or advertising material regarding the products or services offered by the Controller

3. Methods of processing and data retention
Your personal data may be processed by means of the operations stated in art. 4 no. 2) GDPR, and more specifically: collection, recording, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, retrieval, alignment, use, interconnection, blocking, communication, erasure and destruction of the data.
Processing of your personal data may be carried out by electronic means and on paper.
The Controller will process your personal data for the time necessary to fulfil the aforementioned purposes and, however, for no longer than 10 years from the end of the contractual relationship. For marketing purposes, the Controller will process the personal data for the time strictly necessary to fulfill the purposes for which it was collected, for the period prescribed by law or in the context of provisions of the authority. Upon your will to revoke the consent given or express decision to cancel from our commercial newsletter, your data will be promptly deactivated by our marketing databases so that you will not receive further communications.

4. Access to data
Your data may be made accessible for the purposes stated in the previous art. 2:

 • to employees and collaborators of the Controller in their capacity as persons in charge of processing and/or internal data processors and/or system administrators;
 • to third-party companies or other entities (including, but not limited to: professional firms, consultants, insurance companies, credit institutions, etc.) that perform activities on behalf of the Controller, also in their capacity as external data processors.

5. Communication of data
In accordance with art. 6 letter b) and c) GDPR, therefore without the need for express consent, the Controller may communicate your data for purposes arising from the contractual relationship to judicial authorities as well as any entities to whom communication is obligatory by law to fulfil the stated purposes. These entities will process the data in their capacity as independent data controllers.
Your data will not be subject to circulation.

6. Transfer of data
Your personal data may be transferred, for the purposes stated in this privacy notice as well as for storage and retention purposes, to countries within the European Union and countries outside the European Union.
In any case, the Controller gives its assurance that the transfer of data outside the EU will take place in compliance with applicable legal provisions.

7. Nature of the conferral of data and the consequences of a refusal to reply
The conferral of data for the contractual purposes stated in the first part of art. 2 is mandatory. In the event such data are not conferred, we may not be able to guarantee execution of the contractual relationship. The conferral of data for marketing purposes pursuant to the second part of art. 2 is instead optional; you may therefore decide not to confer any data or subsequently refuse the processing of data already provided. In this case you will not receive the aforementioned commercial communications and advertising material regarding the services offered by the Controller.

-
Odoslať
požiadavku
Tieto webové stránky a nástroje tretej strany využívajú súbory cookies k správnemu fungovaniu a za účelom uvedeným v politike súborov cookies. Ďalšie informácie či odmietnutie súhlasu s využívaním všetkých alebo niektorých súborov Cookies nájdete v Politike súborov Cookies.
Zatvorenie tohto banneru, prehliadanie stránky, kliknutie na odkaz alebo pokračovanie v prehliadaní tejto stránky iným spôsobom, znamená súhlas s používaním cookies.
Ok