Další informace o ochraně osobních údajů (TECO s.r.l. prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a dodavatele)

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro dodavatele

TECO Srl
Via Sandro Pertini č. 39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS) Itálie


+39 030 6850510
+39 030 6850555
info@tecosrl.it
pec@pec.tecosrl.it


P.IVA: 03215890173
Daňové číslo: 01238310039
Kód SDI Teco srl: CZR6GUY

Poslední aktualizace: 20. dubna 2019

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČLÁNKŮ 13 A 14 NAŘÍZENÍ EU 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Vážený uživateli,
TECO S.R.L (dále jako správce údajů), se sídlem ve Via Sandro Pertini, 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Itálie, DIČ: 03215890173, IČO: 01238310039, je podle nařízení EU 2016/679 (dále jen nařízení) povinna poskytnout vám určité informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.
Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky www.tecosrl.it (dále jako webová stránka) a neplatí pro žádné jiné webové stránky, které mohou uživatelé navštívit přes odkazy, a které jsou nedílnou součástí této stránky a služeb, které nabízíme. Toto prohlášení je vydáno v souladu s články 13 a 14 tohoto nařízení a vztahuje se na ty, kdo využívají služeb těchto webových stránek.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s legislativními opatřeními nařízení a povinnostmi v oblasti ochrany soukromí v tomto nařízení obsaženými. Zpracování vašich osobních údajů bude tedy probíhat v souladu se zásadami zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení a omezení uložení, minimalizace a přesnosti, integrity a důvěrnosti, jakož i se zásadou odpovědnosti, uvedenými v článku 5 nařízení.

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A ODPOVĚDNÉ OSOBY

Správcem údajů je výše specifikovaná společnost TECO S.R.L. Aktuální seznam odpovědných pracovníků může být vyžádán v písemné podobě na následující e-mailové adrese:
amministrazione@tecosrl.it.

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ

Během normálního provozu shromažďují IT systémy a softwarové postupy vyžadované pro fungování těchto webových stránek určité osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem propojit je s určenými stranami, ale jejichž samotná povaha může umožnit identifikaci těchto uživatelů zpracováním a propojením s údaji uloženými třetími stranami. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používané uživateli připojujícími se k těmto webovým stránkám, adresy požadovaných zdrojů URI (Uniform Resource Identifier), časy požadavků, metody použité k odeslání požadavků na server, velikosti souborů získaných
v odpovědi, číselné kódy označující stav odpovědi dat serveru (pozitivní výsledek, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému uživatele a IT prostředí. Data webových kontaktů jsou uložena maximálně sedm dní.

ÚDAJE DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÉ UŽIVATELI

SEKCE KONTAKTY

Volitelné a dobrovolné zasílání osobních údajů v sekci Kontakty kromě dalších osobních údajů zadaných ve zprávách vede ke zpracování těchto údajů na základě výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1a nařízení), a to výlučně a striktně pro účely žádosti, například za účelem odpovědi na vyžádané informace. Aniž je dotčeno jakékoli další zákonem požadované zpracování, jsou vyloučeny všechny ostatní účely.

Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na e-mailové adresy uvedené na tomto webu znamená následné získání adresy odesílatele správcem údajů, jakož i jakékoli další osobní údaje obsažené v e-mailu a požadované pro konkrétní účely žádosti zaslané správci.

CHRÁNĚNÁ OBLAST

TECO s.r.l. zpřístupňuje svým uživatelům bezplatnou informační službu umožňující jim přístup k celému jejímu rozsahu, kde si mohou stáhnout informace o produktech a službách této společnosti. Přístup k této službě vyžaduje specifickou registraci na stránce s chráněnou oblastí.

Volitelné a dobrovolné zaslání osobních údajů požadovaných pro přístup do této oblasti vede ke zpracování údajů na základě vašeho výslovného souhlasu s registrací (čl. 6 odst. 1a nařízení), a to výhradně pro účely identifikace uživatele (a tedy poskytnutí přihlašovacích údajů) a pro anonymní statistické účely týkající se zájmu uživatelů o produkty společnosti.

Během registrace mohou uživatelé také poskytnout samostatný zvláštní a dobrovolný souhlas s použitím shromážděných osobních údajů, zejména s uvedenou e-mailovou adresou pro účely přijímání obchodních sdělení a newsletterů prostřednictvím e-mailu obsahujícího informace o produktech a službách společnosti.
V případě, že si již nepřejete dostávat tato obchodní sdělení a newslettery, klikněte na odkaz uvedený na konci těchto e-mailů nebo napište správci, že si přejete odvolat svůj souhlas a požádat o vymazání vašich osobních údajů ze seznamu e-mailových adres.

Aniž je dotčeno jakékoli další zákonem požadované zpracování, jsou vyloučeny všechny ostatní účely.

DALŠÍ ÚDAJE REGISTROVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VČETNĚ TĚCH DODÁVANÝCH TŘETÍMI STRANAMI

V sekci stránky vyhrazené pro zaměstnance TECO můžeme kromě údajů požadovaných k registraci v chráněné oblasti či v sekci Newsletter také zaznamenávat určité identifikační a kontaktní informace týkající se zákazníků nebo údaje shromažďované přes kontakt s našimi oprávněnými zaměstnanci;
nebo s externími pověřenými pracovníky (např. našimi zástupci) nebo těmi, kdo byli dodáni či shromážděni ze zdrojů třetích stran (např. veletrhy, kterých se účastníme jako vystavovatelé).

Cookies

Podrobnosti o využití Cookies na našich stránkách jsou k dispozici v našich zásadách Cookies, které si můžete přečíst kliknutím na tento odkaz , kde si můžete přizpůsobit využívání webové stránky.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány za následujícím účelem:

 • Správa provozu a s tím úzce spojený účel, související s přístupem na webové stránky a využíváním jejich služeb - právním základem pro toto zpracování je souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1a nařízení) nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1a nařízení).
 • Zpráva pro statistické účely, v anonymní souhrnné podobě o používání stránek a jejich správném fungování - právním základem je souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1a nařízení) a oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1f) nařízení).
 • Plnění určitých povinností vyžadovaných současným zákonem, podle předpisů nebo zákonů ES, plnění úředních povinností - právním základem je plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1a nařízení).
 • Funkční účely související s žádostmi o informace zadanými prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách nebo aktivitami přímého marketingu od správce, konkrétně: zasílání obchodních sdělení a newsletterů - právním základem pro toto zpracování je souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1a nařízení).
 • Funkční účely související se správou, uchováváním a komunikací legitimně získaných komerčních zákazníků a potenciálních kontaktů kupujících a uživatelů stránek - právním základem pro toto zpracování je buď plnění smlouvy zahrnující zúčastněnou stranu, nebo předsmluvní opatření přijatá na žádost zúčastněné strany ( čl. 6 odst. 1b nařízení) nebo oprávněný zájem správce na zachování jeho kontaktní základny (čl. 6 odst. 1f nařízení).

ZPŮSOB DODÁNÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY ODMÍTNUTÍ

I když to není vždy povinné, osobní údaje mohou být nezbytné pro efektivní procházení webu a pro plnění služeb.
Zvláště pro účely bodů a. (přístup ke službám chráněné oblasti) a d. (žádosti o informace a obchodní a marketingové informace) jsou osobní údaje vždy volitelné a uživatelé se tak mohou rozhodnout neposkytnout údaje nebo následně odmítnout zpracování poskytnutých údajů, kdykoli odvolat souhlas prostřednictvím konkrétní funkce newsletteru nebo zasláním konkrétní žádosti na správce pomocí způsobů popsaných v tomto oznámení. Odepření souhlasu však může znemožnit získání vašich údajů a poskytnutí přístupu k našim službám, či získání odpovědi na váš požadavek nebo zaslání našich obchodních sdělení a newsletterů.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou zpracovány úředními nebo automatickými nástroji IT osobami odpovědnými za zpracování, jmenovanými v souladu s článkem 28 nařízení nebo osobami oprávněnými ke zpracování údajů ve lhůtě požadované pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo z jakýchkoli jiných souvisejících legitimních účelů. Na konci tohoto období budou údaje uloženy na základě konkrétních právních nebo smluvních povinností nebo v reakci na konkrétní oficiální požadavky, jakož i pro administrativní účely nebo k obraně či vymáhání práv v případě sporu nebo před zahájením sporu. V případě, že si budete přát odvolat udělený souhlas nebo nechat odstranit vaše údaje, zejména co se týče přístupu do chráněné oblasti nebo výše uvedených marketingových účelů, budou vaše údaje v naší databázi neprodleně deaktivovány takovým způsobem, abychom zajistili, že vám nebudou zasílána žádná další sdělení, případně že bude zrušen váš přístup do chráněné oblasti. Následně budou vaše osobní údaje odstraněny nebo uvedeny jako anonymní. Emailové adresy pro zasílání newsletterů budou z našeho seznamu emailových adres po 24 měsících nečinnosti vymazány. Správce údajů se v každém případě zavazuje přijmout veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k zabránění zničení nebo ztráty dat, či neoprávněnému přístupu podle článku 32 nařízení. Pokud v tomto smyslu existují důkazy o protiprávním využití chráněné oblasti nebo o poskytnutí nepravdivých údajů, správce údajů si vyhrazuje právo pozastavit / odebrat uživateli přístupový účet do chráněné oblasti a zablokovat tak jeho využívání služeb, které jsou zde k dispozici. Vaše údaje nebudou žádným způsobem distribuovány, ale mohou být předány třetím stranám, jejichž služby jsou vyžadovány a jsou spojeny s výše uvedenými účely (příklady jsou odborníci, příslušné správní a soudní orgány, profesní právnické organizace, národní nebo mezinárodní veřejné orgány dle příslušnosti).
V kontextu zpracování se nepoužívají automatické rozhodovací procesy, včetně profilování (podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení), které na vás mají právní účinky nebo významný dopad.

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané tímto webem nebudou předány mimo Evropský hospodářský prostor. Správce údajů může v případě potřeby i nadále přesunout umístění serveru do země mimo Evropskou unii. V takovém případě správce od té doby zaručuje, že zpracování údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony, a v případě potřeby vypracuje dohody zaručující odpovídající standardy ochrany.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Jako zainteresovaná strana můžete u správce údajů požádat o uplatnění svých práv v souladu s články 15 až 22 nařízení, a to následovně:

 • právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajů od zpracovatele těchto údajů (článek 15);
 • právo vyžádat si změny vašich osobních údajů od zpracovatele těchto údajů (článek 16);
 • právo požadovat odstranění vašich osobních údajů od zpracovatele těchto údajů (článek 17);
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů od zpracovatele těchto údajů (článek 18);
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20);
 • právo vznést námitku proti zpracování (článek 21);
 • práva týkající se automatického rozhodování (článek 22).

Kdekoli je zpracování založeno na článku 6, odstavec 1a nařízení, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před tímto odvoláním.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů.

K uplatnění těchto práv zašlete doporučený dopis na sídlo společnosti Teco S.r.l., Via Sandro Pertini, 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) nebo e-mail na adresu amministrazione@tecosrl.it.

DALŠÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TECO S.R.L. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY A DODAVATELE)

Dear Customer Company/Firm – Address of Headquarters

PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH ART. 13 OF EU REGULATION NO. 2016/679 (“GDPR”)

The company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039 (hereinafter “Controller”), in its capacity as data controller, informs you that according to art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (“GDPR”), your personal data will be processed in the following ways and for the following purposes:

1. Subject of the Processing
The Controller processes personal data, meaning those common identification data for commercial contact purposes (name, surname, company name, address, telephone number, e-mail, bank and payment details), communicated by you when defining and/or concluding contracts as Customers of the Controller’s services.

2. Purpose of the processing
Your personal data are processed for the following contractual purposes:

 • to conclude contracts with your company in its capacity as Customer;
 • to fulfil precontractual obligations (including the acquisition of information before conclusion of the contract), contractual and fiscal obligations arising from existing relationships with you;
 • to fulfil any obligations envisaged by law, by a regulation, by EU legislation or by an order from authorities;
 • to exercise the rights of the Controller, for example the right to legal defence.

Your personal data may be processed for marketing purposes:

 • We would like to point out that if you have already purchased our products, we may send you (by email) commercial or marketing communications regarding services and products of the Controller that are similar to those already purchased by you, unless you notify us to the contrary (art. 130 no. 4. Italian Legislative Decree 196/03 Italian Privacy Code).
  With regard to other Direct Marketing purposes, the processing will only take place with your specific consent (art. 130 Italian Legislative Decree 196/03 Italian Privacy Code and art. 7 GDPR).

3. Methods of processing and data retention
Your personal data may be processed by means of the operations stated in art. 4 no. 2) GDPR, and more specifically: collection, recording, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, retrieval, alignment, use, interconnection, blocking, communication, erasure and destruction of the data.
Processing of your personal data may be carried out by electronic means and on paper.
The Controller will process your personal data for the time necessary to fulfil the aforementioned purposes and, however, for no longer than 10 years from the end of the contractual relationship. For marketing purposes, the Controller will process the personal data for the time strictly necessary to fulfill the purposes for which it was collected, for the period prescribed by law or in the context of provisions of the authority. Upon your will to revoke the consent given or express decision to cancel from our commercial newsletter, your data will be promptly deactivated by our marketing databases so that you will not receive further communications.

4. Access to data
Your data may be made accessible for the purposes stated in the previous art. 2:

 • to employees and collaborators of the Controller in their capacity as persons in charge of processing and/or internal data processors and/or system administrators
 • to third-party companies or other entities (including, but not limited to: professional firms, consultants, insurance companies, credit institutions, etc.) that perform activities on behalf of the Controller, also in their capacity as external data processors.

5. Communication of data
In accordance with art. 6 letters b) and c) GDPR, therefore without the need for express consent, the Controller may communicate your data for purposes arising from the contractual relationship to judicial authorities as well as any entities to whom communication is obligatory by law to fulfil the stated purposes. These entities will process the data in their capacity as independent data controllers.
Your data will not be subject to circulation.

6. Transfer of data
Your personal data may be transferred, for the purposes stated in this privacy notice, as well as for storage and retention purposes, to countries within the European Union and countries outside the European Union.
In any case, the Controller gives its assurance that the transfer of data outside the EU will take place in compliance with applicable legal provisions.

7. Nature of the conferral of data and the consequences of a refusal to reply
The conferral of data for the contractual purposes stated in the first part of art. 2 is mandatory. In the event such data are not conferred, we may not be able to guarantee execution of the contractual relationship.
The conferral of data for marketing purposes pursuant to the second part of art. 2 is instead optional; you may therefore decide not to confer any data or subsequently refuse the processing of data already provided. In this case you will not receive the aforementioned commercial communications and advertising material regarding the services offered by the Controller.

8. Rights of the data subject
As data subject, you may exercise your rights pursuant to art. 15 GDPR and in particular the right:

 • to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form;
 • to be informed: a) of the source of the personal data; b) of the purposes and methods of processing; c) of the logic applied in the case of processing carried out with the aid of electronic devices; d) of the identification data of the Controller, Processors and Representative appointed in accordance with art. 3 paragraph 1 GDPR; e) the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to know said data in their capacity as designated representative in the territory of the State, data processors of persons in charge of processing.
 • to obtain: a) the updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) the erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed; c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected.
 • to object in whole or in part: a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning you, even though they are relevant to the purpose of the collection; b) to the processing of personal data concerning you, where it is carried out for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication surveys using automated calling systems without human intervention by email and/ or using traditional marketing methods by telephone and/or post. It should be noted that the right of the data subject to oppose, stated in the previous point b), for direct marketing purposes by automated means shall extend to traditional methods, and, however, without prejudice to the possibility of the data subject exercising his/her right of opposition, even if in part. Therefore, the data subject may decide to receive communications only by traditional methods or only by automated methods or neither of the two types of communication.
 • Where applicable, you shall also have the rights pursuant to articles 16-21 GDPR (right to rectification, right to erasure (right to be forgotten), right to restriction of processing, right to data portability, right to object), as well as the right to make a claim to the Data Protection Authority.

9. Method of exercising data subject rights
The data subject may at any moment exercise rights by sending a registered letter with return receipt to Teco S.r.l. at its headquarter in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, or an email to the address amministrazione@tecosrl.it

10. Controller and Processors
The Data Controller is the company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no.39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039. The updated list of data processors is held at the registered office of the Data Controller.

Dear Supplier Company/Firm – Address of Headquarters

PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH ART. 13 OF EU REGULATION NO. 2016/679 (“GDPR”)

The company Teco S.r.l. with registered office in Via Sandro Pertini no. 39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy, VAT no.: 03215890173, Tax Code: 01238310039 (hereinafter “Controller”), in its capacity as data controller, informs you that according to art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (“GDPR”), your data will be processed in the following ways and for the following purposes:

1. Subject of the Processing
The Controller processes personal data, meaning those common identification data for commercial contact purposes (name, surname, company name, address, telephone number, e-mail, bank and payment details), communicated by you when defining and/or concluding contracts as Suppliers.

2. Purposes of the processing
Your personal data are processed for the following contractual purposes:

 • to conclude contracts with your company in your capacity as Supplier;
 • to fulfil precontractual obligations (including the acquisition of information before conclusion of the contract), contractual and fiscal obligations arising from existing relationships with you;
 • to fulfil any obligations envisaged by law, by a regulation, by EU legislation or by an order from authorities;
 • to exercise the rights of the Controller, for example the right to legal defence.

Processing will only take place with your specific consent (art. 7 GDPR) for the following marketing purposes:

 • to send you commercial and/or advertising material regarding the products or services offered by the Controller

3. Methods of processing and data retention
Your personal data may be processed by means of the operations stated in art. 4 no. 2) GDPR, and more specifically: collection, recording, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, retrieval, alignment, use, interconnection, blocking, communication, erasure and destruction of the data.
Processing of your personal data may be carried out by electronic means and on paper.
The Controller will process your personal data for the time necessary to fulfil the aforementioned purposes and, however, for no longer than 10 years from the end of the contractual relationship. For marketing purposes, the Controller will process the personal data for the time strictly necessary to fulfill the purposes for which it was collected, for the period prescribed by law or in the context of provisions of the authority. Upon your will to revoke the consent given or express decision to cancel from our commercial newsletter, your data will be promptly deactivated by our marketing databases so that you will not receive further communications.

4. Access to data
Your data may be made accessible for the purposes stated in the previous art. 2:

 • to employees and collaborators of the Controller in their capacity as persons in charge of processing and/or internal data processors and/or system administrators;
 • to third-party companies or other entities (including, but not limited to: professional firms, consultants, insurance companies, credit institutions, etc.) that perform activities on behalf of the Controller, also in their capacity as external data processors.

5. Communication of data
In accordance with art. 6 letter b) and c) GDPR, therefore without the need for express consent, the Controller may communicate your data for purposes arising from the contractual relationship to judicial authorities as well as any entities to whom communication is obligatory by law to fulfil the stated purposes. These entities will process the data in their capacity as independent data controllers.
Your data will not be subject to circulation.

6. Transfer of data
Your personal data may be transferred, for the purposes stated in this privacy notice as well as for storage and retention purposes, to countries within the European Union and countries outside the European Union.
In any case, the Controller gives its assurance that the transfer of data outside the EU will take place in compliance with applicable legal provisions.

7. Nature of the conferral of data and the consequences of a refusal to reply
The conferral of data for the contractual purposes stated in the first part of art. 2 is mandatory. In the event such data are not conferred, we may not be able to guarantee execution of the contractual relationship. The conferral of data for marketing purposes pursuant to the second part of art. 2 is instead optional; you may therefore decide not to confer any data or subsequently refuse the processing of data already provided. In this case you will not receive the aforementioned commercial communications and advertising material regarding the services offered by the Controller.

-
Odeslat
požadavek
Tyto webové stránky a nástroje třetí strany využívají soubory cookies ke správnému fungování a za účelem uvedeným v politice souborů cookies. Další informace či odmítnutí souhlasu s využíváním všech nebo některých souborů Cookies naleznete v Politice souborů Cookies.
Zavření banneru, prohlížení těchto stránek, kliknutí na odkaz nebo pokračování v prohlížení jiným způsobem si vyžaduje souhlasem s používáním souborů Cookies.
Ok